Adatkezelési tájékoztató


A WEST-SIDE INVEST KFT. mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy természetes személy ügyfeleinek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok, így különösen az alábbi törvény, illetve rendelet alapelveit.

a)    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (infotv.)

b)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

1. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használja fel, azokat nem hozza harmadik fél tudomására, és nem teszi hozzáférhetővé.

2. Az Érintettek köre: az Adatkezelő által üzemeltetett West Side Translations webhely ajánlatkérő űrlapját kitöltő és elküldő természetes személyek, valamint természetes személy megrendelők.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Név Kapcsolatfelvétel, ügyfélkapcsolat Az Érintett hozzájárulása
E-mail cím Ajánlatküldés, megrendelés teljesítése Az Érintett hozzájárulása
Telefonszám Kapcsolattartás Az Érintett hozzájárulása
Számlázási cím Szabályszerű számla kiállítása Jogi kötelezettség teljesítése

A megrendelő által a fordításra leadott szövegben esetleg szereplő, nem a megrendelőre vonatkozó személyes adatok tekintetében a megrendelő minősül adatkezelőnek. Az Adatkezelő a dokumentumok létére és tartalmára vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vállal, melyet a webhelyén közzétett Titoktartási nyilatkozatban erősít meg.

4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy módosításáig. A számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az Adatkezelő a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, így az abban foglalt adatokat is, legalább 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon köteles megőrizni.

5. A személyes adatokat az Adatkezelőn kívül csak az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg. Az Adatkezelő az adatkezelés során tárhelyszolgáltatást, számlázó szoftvert és könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozót vesz igénybe.

6. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

7. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja.

8. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Az Adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: West-Side Invest Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 43.

Ügyvezető: Lőrincz Zsuzsa

Telefon: 30 959 1433

E-mail: translations@west-side.hu

 

Zalaegerszeg, 2019. január 2.