Általános Szerződési Feltételek

1.     AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.1.         Jelen Általános Szerződési Feltételek című dokumentum (ÁSZF) meghatározza a West Side Translations Angol-Magyar, Magyar-Angol Üzleti Fordítószolgálat (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott fordítási és nyelvi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

1.2.         Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval bármely, a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan megbízási jogviszonyba kerülő ügyfélre (a továbbiakban: Megrendelő).

1.3.         A Megrendelő és a Szolgáltató (a továbbiakban: Felek) a köztük létrejövő szerződés teljesítése során a kölcsönös cél, azaz a magas színvonalú fordítás érdekében hatékonyan, jóhiszeműen és tisztességesen együttműködnek.

2.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1.         A Megrendelő érvényes megrendelés elküldésével, illetve egyedi vagy keretmegállapodás aláírásával elismeri jelen Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását, így annak rendelkezései az ÁSZF dokumentum külön aláírása nélkül is elfogadottnak tekintendőek a Felek közötti jogviszonyban.

2.2.         A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek, illetve a közöttük már létrejött szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

2.3.         Az ÁSZF azon rendelkezései helyébe, amelyekről a Felek egyedi vagy keretmegállapodást kötöttek, az egyedi vagy keretmegállapodás rendelkezései lépnek. Az egyedi vagy keretmegállapodásban nem rendezett kérdésekben jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek.

3.      A SZOLGÁLTATÓ NEVE, ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Kereskedelmi név:

West Side Translations Angol-Magyar, Magyar-Angol Üzleti Fordítószolgálat

Cégnév: West-Side Invest Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 43.

Cégjegyzékszám: 20-09-068119

Adószám: 14127579-2-20

Telefon: +36 309591 433

E-mail: translations@west-side.hu

Honlap: www.west-side.hu

Ügyvezető: Lőrincz Zsuzsa

4.     A SZOLGÁLTATÁSOK leírása

Fordítás: a Megrendelő által a Szolgáltató részére elektronikus úton vagy adathordozón, vagy papírra nyomtatva rendelkezésre bocsátott forrásnyelvi szövegnek vagy egyéb nyelvi tartalomnak (a továbbiakban: forrásanyag) a megadott célnyelvre történő átültetése, és az elkészült anyagnak a Megrendelő kérésének megfelelő formátumban a Megrendelő rendelkezésére bocsátása

Szakfordítás: szakfordítás körébe tartozik az a fordítás, amely szakmai és terminológiai ismeretek meglétét, valamint a szakmai célközönség elvárásaihoz igazodó nyelvi eszközök megválasztását igényli a tárgyközpontú forrásszöveg jellege miatt

Adaptálás (kreatív fordítás): adaptálásnak minősül hirdetés-, reklám- és marketingszövegnek vagy egyéb kreatív vagy meggyőző műfajba tartozó forrásanyagnak a megadott célnyelvre történő átültetése a célnyelvi kultúra, a befogadó közeg igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodva. Adaptáció (transzkreáció) esetén a fordító a forrásszöveget szabadon kezeli, kezelheti; a szöveg üzenetét ragadja meg és az elérni kívánt hatást tartja szem előtt. A projekt több fordításverzió elkészítését és annak visszafordítását is magába foglalhatja.

Lektorálás: fordítás teljes körű ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével nyelvi, tartalmi és stilisztikai és terminológiai szempontból

Célnyelvi ellenőrzés: a célnyelvre lefordított szövegben esetlegesen felmerülő helyesírási, nyelvtani, nyelvhelyességi, stilisztikai hibák javítása

Stilizálás: a fordítás céljának megfelelő nyelvi és szakmai stílus létrehozása, a fordítás átdolgozása a fordítást felhasználó célcsoport igényeinek figyelembe vételével

Korrektúrázás: célnyelvi szöveg vagy magyar nyelven írt szöveg nyelvi ellenőrzése: nyelvtani, helyesírási, gépelési, központozás hibák javítása

Fordítómemória- és terminológiaépítés: fordítástámogató szoftver alkalmazásával a fordítások nyelvi és terminológiai adatbázisban történő rögzítése, korábbi fordítások és referenciaként szolgáló párhuzamos szövegek fordítómemóriaként történő felhasználása

Szószedet-összeállítás: adott témakörben terminológiai jegyzék, szakmai szószedet, belső vállalati szótár elkészítése

Hivatalos (záradékolt) fordítás: hivatalos fordításnak minősül a Szolgáltató saját cégjelzésével és cégszerűen aláírt záradékával ellátott fordítás. A záradék tanúsítja, hogy a fordítás tartalmilag és szerkezetileg megegyezik a hozzá csatolt eredeti dokumentummal.

Cégiratok hiteles fordítása: a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT rendelet 6/A. § alapján a Szolgáltató jogosult cégiratokat hitelesen fordítani. Cégkivonat valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok fordítása esetében a Szolgáltató által kiadott záradékolt fordítás egyenértékű az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hitelesített fordításával. Egyéb esetekben a jogszabályok értelmében hiteles fordítást kizárólag az OFFI jogosult készíteni.

A fenti szolgáltatások együttesen a továbbiakban: szolgáltatás.

5.      A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

5.1.         Ajánlatadás

5.1.1.   A Szolgáltató egyedi árajánlatban határozza meg a szolgáltatás díját és teljesítési határidejét a Megrendelő által az ajánlatkérésben megadott paraméterek, igények, valamint a rendelkezésre bocsátott forrásanyag alapján. Pontos ár a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható. A Szolgáltató tájékozódhat a feladat hátteréről, a szöveg felhasználási céljáról.

5.1.2.     A Szolgáltató e-mailben elküldött árajánlatának tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítésének valamennyi feltételét és az ajánlat érvényességét.

5.2.         A szolgáltatás díja

5.2.1.   A díj kiszámítása – MS Word dokumentum esetében – a forrásnyelvi szöveg alapján történik, elszámolási egységként a forrásnyelvi szót alkalmazva.

5.2.2.   Amennyiben nem alkalmazható a forrásnyelvi alapú díjszámítás, az elszámolás a célnyelvi szöveg alapján történik, elszámolási egységként a célnyelvi leütést (karakter szóközökkel) alkalmazva. Ebben az esetben a díj becslésen alapul, tájékoztató jellegű. A végösszeg kiszámítása a szolgáltatás elvégzése után történik.

5.2.3.   A Szolgáltató egyéb elszámolási egységet is meghatározhat a szolgáltatás jellegétől függően (projekt, dokumentum, óra).

5.2.4.   A Szolgáltató nem állapít meg minimális díjat.

5.3.         Megrendelés létrejötte

5.3.1.   Érvényes megrendelésnek minősül

a)    az ajánlat érvényességi időn belül történő elfogadása e-mail váltás keretében, a „megrendelem” kijelentéssel

b)    a Megrendelő vagy a Szolgáltató erre a célra rendszeresített formanyomtatványának kitöltése, aláírása és Szolgáltató részére történő megküldése

c)     a Szolgáltató weboldalán keresztül online megrendelés elküldése

5.4.         A Megrendelő legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg megküldi a teljes forrásanyagot, valamint ha lehetséges, referenciaként szolgáló dokumentumokat, segédanyagokat is a Szolgáltató rendelkezésére bocsát. A megrendelés és a forrásanyag elküldésével a Megrendelő hozzájárulását adja a teljesítés haladéktalan megkezdéséhez.

5.5.         Visszaigazolás

5.5.1.   A megrendelés a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával válik elfogadottá. A Szolgáltató a megrendelést lehetőleg 4 órán belül, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja, munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között.

5.5.2.   A visszaigazolás történhet

a)    e-mail váltás keretében, a „visszaigazolom” kijelentéssel. Ebben az esetben a szerződés az ajánlatban (3.4.1. a), illetve a megrendelésben (3.4.1. b) foglalt tartalommal jön létre.

b)    a Szolgáltató által erre a célra rendszeresített, minden vállalási feltételt rögzítő formanyomtatványának (Visszaigazoló lap) elküldésével.

6.      A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

6.1.         A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást legjobb tudása és képessége szerint, a szakma szabályainak megfelelően, a szöveg felhasználási céljára alkalmas módon készíti el. A Szolgáltató elfogadja, hogy a fordítástól elvárható, hogy

a)    szóválasztásában maradéktalanul megfeleljen a Megrendelőnél használatos – a Megrendelő által a Szolgáltatónak átadott – szószedetekben előírt terminológiának

b)    ne tartalmazzon értelemzavaró vagy az eredeti szövegnek ellentmondó félrefordítást

c)     nyelvtanilag hibátlan legyen

d)    szakfordítás esetében precízen és következetesen alkalmazza a szakterületen használatos szakkifejezéseket, valamint a szakemberek számára érthető módon és szabatosan fejezze ki a mondanivalót

e)    marketingfordítás esetében tartalmában és stílusában hű maradjon, de e határokon belül annak lehető legkedvezőbb adaptációja legyen.

6.2.         A Felek együttműködnek a teljesítés során esetlegesen felmerülő problémák elhárításában. A Szolgáltató a forrásszövegben felfedezett hibákról tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató kérheti cégspecifikus és egyéb sajátos, problematikus vagy kulcskifejezések fordításának a Megrendelővel történő egyeztetését, illetve azok Megrendelő általi jóváhagyását a határidők betartását lehetővé tevő időn belül.

6.3.         Teljesítési határidő

6.3.1.   A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a visszaigazolásban megadott teljesítési határidőre elvégezni.

6.3.2.   Ha a teljesítés órája a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek a megrendelésben fel kell tüntetnie. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató teljesítési határidőként csak napot jelöl meg, a teljesítési határidő a megjelölt nap éjjel 12 órája.

6.3.3.   A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén, 3 munkanapi késedelem elteltét követően, illetve rövid határidő (1-3 munkanap) esetében 24 óra késedelem elteltét követően – ha a Szolgáltató a késedelmét kimenteni nem tudja –, a Megrendelő a Szolgáltató írásbeli értesítése mellett elállhat a szerződéstől.

6.3.4.   Ha a Megrendelő elállási jogával nem él, úgy a késedelem idejére a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, mely naponta a szolgáltatási díj 10 %-a.

6.4.         Felelősség kizárása

6.4.1.   A Szolgáltató nem felel a késedelmes teljesítésért és nem vállal felelősséget a teljesítési határidő be nem tartása miatt a Megrendelőt ért károkért, amennyiben a késedelem okai az alábbiakra vezethetők vissza:

a)    áramszünet, áramkimaradás vagy ezek által okozott károsodás

b)    internetkapcsolat, elektronikus levelezőrendszer meghibásodása

c)     hardver- vagy szoftverhiba a Szolgáltató vagy a Megrendelő rendszerében

d)    Szolgáltató balesete, sérülése, munkaképtelensége, egészségügyi probléma miatt történő akadályoztatása

e)    a Megrendelő nem megfelelő együttműködése

f)      bármely más előre nem látható esemény, körülmény vagy eset, ami a Szolgáltató hatáskörén kívül esik.

6.4.2.   Fenti esetekben a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt és tájékoztatja a teljesítés lehetséges legkorábbi időpontjáról. Ebben az esetben a szerződéstől elállni nem lehet. A probléma elhárulása után haladéktalanul elvégzett szolgáltatás kifizetése nem tagadható meg.

6.5.         A teljesítés módja

6.5.1.   Külön megállapodás hiányában a Szolgáltató az elvégzett szolgáltatást e-mailben adja át.

6.5.2.   Postai úton (ajánlott küldeményként) vagy futárral történő továbbítás esetén a küldemény kézbesítésével járó költségeket és kockázatokat a Megrendelő viseli.

6.6.         Megrendelés lemondása a teljesítés megkezdése után

Abban az esetben, ha Megrendelő egy már visszaigazolt megrendelést visszavon, és a Szolgáltató már megkezdte a teljesítést, a Megrendelő az elvégzett munka arányában köteles a szolgáltatási díjat megfizetni, akkor is, ha az elkészült munka átvételére nem tart igényt.

7.      FIZETÉS

7.1.         Fizetés módja és határideje

7.1.1.   A Megrendelő a Szolgáltató szabályosan kiállított számlájának keltétől számított 14 naptári napon belül köteles a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számlában megadott bankszámlaszámra átutalni.

7.1.2.   A felek egyedi vagy keretmegállapodás esetén eltérő fizetési határidőben és módban is megállapodhatnak.

7.1.3.   A Szolgáltató nagyobb értékű szolgáltatás esetében előleget vagy részfizetést kérhet.

7.2.         Késedelmes fizetés

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Szolgáltatónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap.

7.3.         Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

7.3.1.   A Szolgáltatónak a megbízás keretében a Megrendelő részére nyújtott fordítási szolgáltatása, illetve szolgáltatásának eredménye, a Megrendelőnek átadott minden anyag, fordítás, dokumentáció, mű szellemi alkotásnak minősül.

7.3.2.   A Szolgáltató a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

8.      A fordítás minőségével kapcsolatos panaszok

8.1.         A fordítási szolgáltatás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a szolgáltatás teljesítésétől számítva legkésőbb 3 munkanapon belül élhet kifogással.

8.2.         A Szolgáltató általános reklamációt vagy meghatározatlan minőségi kifogást nem fogad el. A Megrendelőnek meg kell jelölnie minőségi kifogásait a célnyelvi szövegben.

8.3.         A Megrendelő hibás teljesítésre csak nyilvánvaló fordítási, lektorálási hibák esetén hivatkozhat. A Szolgáltató nem vonható felelősségre

a)    a forrásszövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből eredő fordítási hibákért

b)    a forrásszövegben előforduló, a magyar nyelvre korábban nem fordított szakszavak nem megfelelő fordításáért

c)     a sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott vagy egyéb belső szakkifejezések) helytelen fordításáért kivéve, ha a Megrendelő ezek fordítását a megrendeléssel egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

8.4.         A Szolgáltató köteles haladéktalanul megvizsgálni a minőségi panaszokat, és a javítások mennyiségével arányos, a Felek által egyeztetett határidőn belül kijavítani az esetleges hibákat, hiányosságokat.

8.5.         Amennyiben a Szolgáltató a határidőig elvégzi a javítást, a Megrendelő a szolgáltatás teljes értékét tartozik megfizetni. A Megrendelő minőségi kifogás miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, ha lehetőséget adott a javításra, de az nem vezetett eredményre.

9.      Titoktartás

9.1.         A Szolgáltató és a Megrendelő kötelezik magukat arra, hogy az adott megrendelés teljesítése során bármilyen tudomásukra jutott – egymás tevékenységével, érdekeivel összefüggő – üzleti vagy hivatali titkot, adatot és egyéb információt bizalmasan kezelik, ezen adatokat és információkat harmadik személy részére sem az adott megrendelés teljesítése során, sem a megbízási jogviszony megszűnését követően nem teszik hozzáférhetővé, nem szolgáltatják ki, valamint saját céljaikra sem használják fel.

9.2.         A Szolgáltató a részére eljuttatott forrásdokumentumok létére és tartalmára vonatkozó titoktartási kötelezettségvállalását külön Titoktartási nyilatkozatban is megerősíti, melyet webhelyén tesz közzé: https://www2.west-side.hu/titoktartasi-nyilatkozat/

9.3.         A Szolgáltató tudomással bír arról, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi kártérítési, versenyjogi és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

9.4.         A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott eredeti dokumentumokat 5 évre archiválja, azt követően selejtezi azokat.

9.5.         A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a fordítás eredményét referenciaként használja a titoktartási kötelezettség és a szerzői jogok maximális tiszteletben tartása mellett.

10.  Megrendelő nyilatkozatai

10.1.     A megrendelést végző személy kijelenti, hogy saját szervezetén belül jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel a Szolgáltatót megbízni.

10.2.     A Megrendelő szavatolja, hogy a forrásszöveg saját tulajdonát képezi vagy szabad rendelkezése alatt áll, és a forrásszöveg fordítása, felhasználása szerzői jogot, védjegyoltalmat, szabadalmat vagy harmadik személy más jogosultságát nem sérti. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben szerzői jogainak megsértése vagy más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Szolgáltatót mentesíti, teljes mértékben kártalanítja.

11.  Záró rendelkezések

11.1.     Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

11.2.     A Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket békés úton rendezzék. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének.

11.3.     Jelen ÁSZF 2019. január 1-től érvényes. Érvényessége megszűnik visszavonáskor vagy módosítás hatályba lépésével.

11.4.     A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket webhelyén teszi elérhetővé.